PROTECT CHEM d.o.o. poseduje licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i iskusne konsultante koji mogu pružiti sledeće usluge pravnim licima:

1. izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;

2. izrada Plana i Programa obuke – osposobljavanja zaposlenih za bezbedan rad;

3. osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

4. vođenje obavezne evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;

5. izrada i donošenje Odluke o pokretanju postupka procene rizika;

6. sastavljanje Plana sprovođenja postupka procene rizika;

7. prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini;

8. procena rizika na svim radnim mestima u radnoj okolini u odnosu na opasnosti i štetnosti;

9. utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika;

10. izrada Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini;

11. izrada Uputstava za bezbedan  rad u skladu za zakonskim, tehničkim propisima i standardima;

12. organizacija preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline;

13. organizacija preventivnih i periodičnih ispitivanja sredstava i opreme za rad;

14. praćenje stanja u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvovanje u utvrđivanju njihovih uzroka i pripremanje izveštaja sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;

15. u slučaju povrede na radu obavezno dolazi i sačinjava izveštaj o povredi na radu koji dostavlja nadležnoj filijali zdravstvenog osiguranja, a u slučaju teške i kolektivne povrede u obavezi je da izvesti nadležnu inspekciju rada;

16. učestvuje u nabavci lične zaštitne opreme;

17. prilikom vršenja redovnog i vanrednog nadzora od strane inspekcijskih organa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kontakte sa istim obavlja stručno lice bezbednosti i zdravlja na radu;

18. povremeno obilazi ugovorenom dinamikom, a obavezno po pozivu, dolazi kod poslodavca radi praćenja i kontrole primene mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih na radnom mestu i vođenje evidencije. Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji su pretpostavka za potpuno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Zaštita od požara obuhvata:

1. Poslovi stručnog lica odgovornog za sprovođenje mera ZOP-a (zaštite od požara)
2. Izrada Pravila zaštite od požara, sa planom evakuacije,
3. Program obuke ZOP-a
4. Organizovanje servisiranja PP aparata, merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži za
gašenje požara, nabavka potrebne opreme i sredstava za gašenje požara, sredstava za ličnu zaštitu.
5. Puna stručna podrška prilikom svakog inspekcijskog nadzora u objektu.