IMPLEMENTACIJA I ODRŽAVANJE STANDARDA SISTEMA MENADŽMENTA:

Implementacija standarda

Implementacija standarda

U saradnji sa našim stalnim saradnicima možemo Vam obezbediti profesionalnu konsultantsku pomoć u implementaciji i održavanju različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 13485, ISO 22000, ISO 15189).

Naši konsultanti su eksperti u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom i raspolažu svim znanjima i veštinama potrebnim za delatnosti u kojima pružamo konsultantske usluge. Obučeni su za interne proveravače, tehničke eksperte i ocenjivače raznih sistema.

Konsultantska usluga obuhvata:

 • snimanje postojećeg stanja,

 • priprema, planiranje aktivnosti,

 • obuke zaposlenih, definisanje organizacione strukture, ciljeva i procesa,

 • izrada dokumentacije,

 • uvođenje dokumentacije u primenu,

 • organizovanje i sprovođenje interne provere,

 • priprema za ocenjivanje i sertifikaciju,

 • pomoć pri izboru konsultantske kuće…

Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u skladu sa standardom ISO 9001

Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) u skladu sa standardom ISO 14001

Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa standardom BS OHSAS 18001

Sertifikacija sistema upravljanja bezbednošću hrane u skladu sa standardom EN ISO 22000

Primena sistema analiza opasnosti, kritične kontrolne tačke HACCP

Sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom, kojim se utvrđuju zahtevi za proizvođače medicinskih uređaja u skladu sa standardom ISO 13485

Akreditacija laboratorija za etaloniranje/ispitivanje u skladu sa standardom ISO 17020

Održavanje standarda

Održavanje standarda

Akreditacija kontrolnih tela u skladu sa standardom ISO 17020 Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje.

U skladu sa preporukama datim u dokumentima IAF ID9:2015 sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom i IAF ID10:2015 sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom obavezna su da izvrše prelazak na nova izdanja standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015 koji mora biti potvrđen od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Sertifikacija za sisteme menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom koja je sprovedena prema starim izdanjima standarda prestaje da važi 14.09.2018. godine, zbog čega su sertifikovani klijenti obavezni da prilagode svoje sisteme menadžmenta sa novim izdanjima standarda do navedenog roka.

Implementacija standarda ISO 9001:2015 – SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

SRPS ISO 9001 je pogodan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili delatnost organizacije. Primenjiv je na organizacije raznih delatnosti- od marketinga, projektovanja i razvoja, nabavke, preko proizvodnje – do isporuke gotovih proizvoda.

Organizacijama omogućava da:

 • pokažu sposobnost da obezbeđuju proizvod/uslugu u skladu sa zahtevima korisnika i aktuelnih zakona i propisa,
 • povećavaju zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema kvaliteta, uključujući procese stalnog poboljšavanja.

Benefiti od implementacije ISO 9001 standarda su:

 • ostvarenje većeg profita,
 • jasno dokumentovan sistem uz identifikaciju i sledljivost,
 • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti kroz optimizaciju resursa,
 • definisanje odgovornosti i ovlašćenja čime se stiče i/ili podstiče poslovno poverenje kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata,
 • veća konkurentnost na tržištu,
 • veće ostvarivanje poslovnih ciljeva zbog načina donošenja poslovnih odluka,
 • postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata,
 • jasno dokumentovan sistem uz identifikaciju i sledljivost,
 • učvršćivanje odnosa sa dobavljačima,
 • stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu,
 • smanjenej troškova poslovanja,
 • efikasnija mogućnost praćenja i merenja,
 • mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.

ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta, tako da se lako mogu integrisati. Procesom sertifikacije i dobijanjem sertifikata garantuje se sistemsko sprovođenje definisanih poslovnih procesa, čime se postiže dugoročno, strateško unapređenje poslovanja. Sertifikovane organizacije sprovođenjem svoje vizije i misije postaju istinski partner i lider u zadovoljenju želja i potreba svojih korisnika.

Implementacija ISO standarda 14001:2015 – SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine je menadžerski alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu.

Organizacija poboljšava odnos prema životnoj sredini, implementira sistemski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine.

SRPS ISO 14001 je međunarodni standard koji definiše zahteve za upravljanjem životnom sredinom. Ima za cilj da pomogne organizacijama da mimimalizuju svoje štetno delovanje na okolinu.

Može se odnositi na celokupnu organizaciju, sektor ili na samo jedan proces, a izbor uglavnom zavisi od potreba organizacije. Prednosti implementacije sistema zaštite životne sredine SRPS ISO 14001:2015 su:

– smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu,
– smanjenje rizika od ekoloških katastrofa,
– povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije,
– povećanje ugleda i stvaranje poverenja kod zajednice,
– poboljšanje vašeg ugleda kod klijenata,
– kompetitivna prednost,
– pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
– lakše dobijanje ovlašćenja i dozvola od lokalnih i državnih vlasti,
– bolje korišćenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolisana reciklaža otpada
– smanjuje troškova i povećanje konkurentnosti,
– poboljšava se moral i entuzijazam zaposlenih,
– otvaraju se nove mogućnosti za poslovanje na tržištima gde je visoka ekološka barijera,
– ekološki svesni klijenti poslovaće radije sa organizacijama koje imaju implementiran i sertifikovan SRPS ISO 14001.

ISO 14001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta, tako da se lako mogu integrisati.

Implementacija standarda OHSAS 18001:2007 – SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU

Primena standarda OHSAS 18001:2007 nije zakonski uslovljena, ali mnogo puta predstavlja neophodnost, pogotovo u organizacijama čije se delatnosti smatraju visokorizičnim i gde je, bez efikasnog sistema zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih, nemoguće obezbediti bezbedne uslove za rad.

Kod organizacija koje se pridržavaju zakonskih zahteva i koje preventivno koriste sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kao alat za postizanje maksimalne bezbednosti na radnom mestu, primećeno je znatno smanjenje incidenata i akcidenata.

Predosti implementacije sistema zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih OHSAS 18001:2007:

 • povrede na radnom mestu svodi na minimum,
 • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima,
 • doprinosi poboljšanju poslovnog ugleda ulivajući poverenje klijentima da postoji briga za zdravlje i bezbednost na radu koja se može i dokazati, što privlači i strane ulagače,
 • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima,
 • obezbeđuje stalnu ispravnost uređaja, mašina i opreme,
 • doprinosi poboljšanju bezbednosti radnih uslova,
 • smanjuje broj utrošenih dana na bolovanja, a samim tim povećava produktivnost,
 • implementacija i sertifikacija OHSAS 18001 sistema štiti firmu od neželjenih troškova (omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima).

Ukoliko organizacija primenjuje standard OHSAS 18001, klijenti su sigurni da neće biti zastoja i kašnjenja sa ugovorenim poslovima zbog neželjenih posledica po zdravlje i bezbednost zaposlenih, istraživanja nadležnih organa, preuzimanja odgovornosti za nesrećni slučaj i dr.
Ovaj standard je sasvim kompatibilan sa standardima serije ISO 9001 i ISO 14001 i veoma jednostavno se integriše sa njima.

Standard SRPS ISO 45001 zameniće OHSAS 18001. Zbog svoje jednostavne strukture, lako se koristi i moguća je njegova široka primena kako u proizvodnim tako i uslužnim organizacijama.

SRPS ISO 45001 projektovan je tako da se može integrisati sa drugim standardima za sisteme menadžmenta, obezbeđujući visok nivo kompatibilnosti sa novim verzijama SRPS ISO 9001 (menadžment kvalitetom) i SRPS ISO 14001 (menadžment životnom sredinom). Organizacije koje odluče da uvedu SRPS ISO 45001, ili da izvrše migraciju postojećeg OHSAS 18001 neće imati problema.

Organizacije koje su već sertifikovane prema OHSAS 18001 imaju dobru platformu za prelazak  na novi standard SRPS ISO 45001, a rok za prelazak je tri godine.

Prema odluci Međunarodnog foruma za akreditaciju IAF, 11.03.2021. godine prestaju da važe svi sertifikati izdati prema verzijama standarda OHSAS 18001:2007.

Implementacija standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

SRPS ISO/IEC 17025 uređuje opšte zahteve za rad laboratrija za etaloniranje i ispitivanje uključujući i uzrokovanje.

Standard je akredaticionog karaktera, odnosno po njemu se vrši ocena usaglašenosti i dodela akreditacije, a ocenu usaglašenosti vrše akredaticiona tela.

Implementacija ovog standarda može se odnositi na čitavu organizaciju, jedan sektor ili na samo jedan proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe organizacije.

Koristi koje se mogu ostvariti uvođenjem ovog standarda su sledeće:

– uspostavljanje poverenja klijenata i nadležnih organa,
– povećanje udela na tržištu,
– bolja kontrola metoda ispitivanja, održavanja opreme, očuvanje inspekcijskih zapisa i sl.,
– priznanje i kredibilitet u društvu,
– ujednačenost u ispitivanju i izveštavanju.

Da bi organizacija uspešno kontrolisala sprovođenje definisanih postupaka rada, potrebno je da ima obučene ljude sa stanovišta sprovođenja internih provera po zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.
Ovaj standard je sasvim kompatibilan sa standardima serije ISO 9001 i ISO 14001 i veoma jednostavno se integriše sa njima.

Standard SRPS ISO/IEC 17025:2006 pretpreo je izmenu u SRPS ISO/IEC 17025:2017. Od 01.07.2018.

ATS je započeo ocenjivanje prema novoj verziji standarda i do 31.07.2019.moguć je izbor po kojoj verziji standarda se organizacija prijavljuje za ocenjivanje.

Krajnji rok za prelazak na novu verziju je 30.11.2020. do kada važe akreditacije prema 17025:2006. Ukoliko želite pomoć pri tranziciji standarda SRPS ISO/IEC 17025, možete nas kontaktirati. PROTECT CHEM d.o.o. je već uspešno radio na prevođenju standarda organizacijama i akreditovane su po novom standardom.

Implementacija standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Ocenjivane usaglašenost – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Standard SRPS ISO/IEC 17020:2012 sadrži zahteve za kompetentnost tela koja obavljaju kontrolisanje i za nepristrasnost i konzistentnost njihovih aktivnosti kontrolisanja.

On se primenjuje na kontrolna tela tipa A, B ili C, kako je definisano u ovom međunarodnom standardu i primenjuje se u svakoj fazi kontrolisanja (faza projektovanja, ispitavanje tipa, početno kontrolisanje, kontrolisanje u upotrebi ili nadzor).

Kontrolna tela su pravna lica koja vrše ocenjivanje za svoje matične organizacije, službene organe ili privatne korisnike, kako bi obezbedila zainteresovanim stranama informacije koje se odnose na usaglašenost predmeta kontrole sa propisima, standardima ili specifikacijama.

Prednosti implementacije:

– poboljšana efikasnost,
– povećana produktivnost i efektivnost u ukupnom radu kontrolnih tela,
– viši stepen motivacije i saradnje u isporučivanju kvaliteta, uključujući i nadležne organe,
– porast poverenja, ali i veća kontrola procesa i aktivnosti tokom provere kontrolnih tela,
– štednja u smislu vremena i novca zbog smanjenja ili otklanjanja potrebe za ponovljenom kontrolom / inspekcijom ponovnog rada i sl.

Standard serije SRPS ISO/IEC 17020 ima za cilj da bliže uredi rad tela koja obavljaju kontrolisanje. Da bi organizacija uspešno kontrolisala sprovođenje definisanih postupaka rada potrebno je da ima obučene ljude sa stanovišta sprovođenja internih provera po zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020.

Ovaj standard je sasvim kompatibilan sa standardima serije ISO 9001 i ISO 14001 i veoma jednostavno se integriše njima.

Implementacija standarda SRPS ISO 13485:2014 Medicinska sredstva — Sistemi menadžmenta kvalitetom (MD-QMS)

SRPS ISO 13485:2014 predstavlja niz zahteva potrebnih za održavanje kvaliteta proizvodnje medicinskih proizvoda.

Ovim međunarodnim standardom se utvrđuju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija treba da prikaže svoju sposobnost da obezbeđuje medicinska sredstva i sa njima povezane usluge koje dosledno zadovoljavaju zahteve korisnika i propisane zahteve primenljive na medicinska sredstva i na usluge povezane sa njima.

Prednost implementacije:

– podrška usaglašenosti sa regulatornim zahtevima,
– povećanje poverenja klijenata i nadležnih organa,
– povećanje udela na tržištu,
– smanjuje troškova i povećanje konkurentnosti,
– mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.

Implementacija standarda ISO 22000 – Sistem upravljanja bezbednošću hrane

SRPS ISO 22000:2007 standard se odnosi na sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema upravljanja bezbednošću hrane.
Osnova ovog standarda su principi HACCP sistema za pružanje bezbednog krajnjeg prehrambenog proizvoda.

ISO 22000 је prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom. To uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga.

ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina – od pekare sa 10 zaposlenih do međunarodnih proizvođača hrane ili supermarketa koji zapošljavaju hiljade radnika.

ISO 22000 može da se implementira samostalno ili u kombinaciji sa drugim sistemima kvaliteta kao što su ISO 9001 ili ISO 14001 sa kojima je potpuno kompatibilan. Sve organizacije koje se odluče na implementaciju i sertifikovanje sistema menadžmenta bezbednošću hranom imaju veliki doprinos u podizanju nivoa bezbednosti hrane na globalnom tržištu.

Prednosti uvodjenja ISO standarda 22000:

– poboljšanje bezbednosti hrane,
– poboljšanje kvaliteta proizvoda,
– jačanje zaštite i povećanje poverenja potrošača,
– povećanje troškovne efiaksnosti u lancu proizvodnje i prometa hrane.

SRPS ISO 15189:2014 Medicinske laboratorije — Zahtevi za kvalitet i kompetentnost

Posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost za medicinske laboratorije definisan je standardom ISO 15189.

Pomoću ovog standarda organizacija potvrđuje da su rezultati ispitivanja/etaloniranja laboratorija, pouzdani, a samo ispitivanje/etaloniranje izvršeno na kompetentan način. Priznavanje svoje kompetentnosti laboratorija ostvaruje kroz nepristrasno i nezavisno ocenjivanje od strane akreditacionog tela.

Prednosti implementacije:

– detaljne procedure upravljanja rizicima u okviru čitave organizacije koji obezbeđuju maksimalnu sigurnost pacijentu-klijentu,
– sveobuhvatan sistem kvaliteta koji aktivno pronalazi probleme tokom pružanja usluga i nastoji da ih ispravi,
– usaglašenost u svim ključnim aspektima zdravstvene zaštite,
– stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti pacijenata,
– ukoliko se dogode propusti u radu, na osnovu uspostavljenog sistema otkriva, ispravlja i nastoji da obezbedi da ne dođe do njihovog ponavljanja.

Postupak akreditacije obuhvata šest faza

1. Informisanje o postupku akreditacije i podnošenje prijave

Pravila akreditacije i neophodna dokumentacija tzv. Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) dostupni su na web strani ATS-a. Standardi u kojima su dati zahtevi mogu se kupiti u Institutu za standardizaciju Srbije (ISS).

2. Razmatranje prijave za akreditaciju, ugovaranje i preliminarna poseta

Prijava za akreditaciju se evidentira u ATS-u i preispituje dokumentacija. Nakon prihvatanja prijave za akreditaciju, ugovorom se uređuje dalja saradnja i odnos ATS-a i podnosioca prijave. Podnosilac prijave, prilikom ugovaranja može da traži realizaciju preliminarne posete radi ocene njene spremnosti za ocenjivanje.

3. Priprema za ocenjivanje

ATS imenuje tim za ocenjivanje, koga čine vodeći ocenjivač i odgovarajući broj tehničkih ocenjivača i/ili tehničkih eksperata za svaku oblast ocenjivanja u zavisnosti od veličine i specifičnosti TOU. Na imenovani tim, ATS tražu pisanu saglasnost od podnosioca prijave.

4. Ocenjivanje – pregled dokumentacije, osvedočenje na licu mesta, otklanjanje eventualne neusaglašenosti

Pregledom dokumentacije se utvrđuje usaglašenost dokumentacije sa zahtevima referentnih dokumenata za prijavljenu vrstu i obim akreditacije. Za svako ocenjivanje vođa tima u saradnji sa ostalim članovima tima izrađuje plan ocenjivanja i usaglašava termin za sprovođenje ocenjivanja na licu mesta sa podnosiocem prijave.

Ocenjivanje na licu mesta sprovodi se u skladu sa procedurom ATS-a i sastoji se od uvodnog sastanka, ocenjivanja i završnog sastanka. Tokom ocenjivanja timu je omogućen uvid u sva relevantna dokumenta, pristup u sve prostorije koje su u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koji se traži akreditacija kao i kontakt sa osobljem koje je uključeno u poslove obuhvaćeno ocenjivanjem.

5. Dodela akreditacije – Odluka o akreditaciji i Sertifikat o akreditaciji

Nakon završenog ocenjivanja i otklanjanja eventualnih neusaglašenosti tim za ocenjivanje daje preporuku u vezi sa akreditacijom. Komisija za akreditaciju ATS-a donosi odluku o akreditaciji te se izdaje Sertifikat o akreditaciji za prijavljeni Obim akreditacije.

6. Nadzor i ponovno ocenjivanje obavljaju se sa ciljem osiguranja stalnog zadovoljenja propisanih zahteva za poslove za koje je akreditacija dodeljena.

Postupak sertifikacije obuhvata sledeće faze:

1. Dostavljanje ponude

Pre dobijanja ponude sertifikaciono telo može obaviti informativni razgovor, kako bi se prikupili podaci na osnovu kojih se formira odgovarajuća ponuda. Organizicija dobija uvid u kompletan tok postupka sertifikacije. Za dobijanje ponude neophodni su podaci o organizaciji i podaci o kontakt osobi:

2. Podnošenje zahteva

Najčešće se popunjava obrazac sertifikacionog tela a popunjeni obrazac podrazumeva da je ponuda prihvaćena.

3. Priprema i usaglašavanje

Priprema i usaglašavanje realizuju se na osnovu dogovora sertifikacionog tela i ocenjivane organizacije i obuhvataju:
preispitivanje zahteva
određivanje i usaglašavanje sastava tima proveravača
dostavu dokumentacije neophodne za sprovođenje provere.

4. Provera u fazi 1
– Ocenjivanje dokumentacije
Preliminarno ocenjivanje usklađenosti dokumentacije sistema menadžmenta sa zahtevima izabranog/izabranih standarda.

– Predocenjivanje
Poseta proveravača organizaciji, pregled postojeće dokumentacije, obilazak poslovnih i/ili proizvodnih prostorija radi dobijanja odgovora da li je organizacija spremna za proveru u fazi 2. U slučaju neusaglašenosti, nakon otklanjanja pristupa se proveri u fazi 2.

5. Provera u fazi 2
– Ocenjivanje
Na osnovu plana provere pristupa se samoj proveri koju obavlja tim proveravača na lokaciji organizacije.

Provera predstavlja prikupljanje objektivnih dokaza o stepenu usaglašenosti primenjenih postupaka, aktivnosti i dokumentacije u proveravanoj organizaciji, sa zahtevima izabranog standarda-modela.

Provera podrazumeva, između ostalog:

– pregled dokumentacije
– razgovor sa zaposlenima
– posmatranje procesa rada itd.
– Izdavanje sertifikata

Na osnovu rezultata sprovedene provere kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtevima izabranog standarda – modela donosi se odluka o izdavanju sertifikata za sertifikaciju sistema menadžmenta.

6. Nadzor i resertifikacija

Nadzor nad sertifikovanim sistemom menadžmenta može da bude redovan i vanredan. Sertifikovana organizacija je u obavezi da omogući jednom godišnje sprovođenje redovne nadzorne provere, na osnovu obaveze da organizacija održava uspostavljeni sistem menadžmenta.

Vanredna nadzorna provera vrši se u slučajevima opravdanih prigovora na organizaciju ili saznanja sertifikacionog tela da organizaciju ne ispunjava uslove pod kojima mu je izdat sertifikat.

7. Suspenzija i povlačenje sertifikata

U slučajevima kada se organizacija čiji je sistem menadžmenta sertifikovan ne pridržava pravila sertifikacije ili ne održava svoj sistem menadžmenta, može doći do toga da sertifikaciono telo mora da suspenduje ili povuče sertifikat.

Troškove nadzora i sertifikacije definiše sertifikaciono telo.