Upravljanje hemikalijama

Savetnik za hemikalije

Savetnik za hemikalije

U skladu sa Zakonom o hemikalijama snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

Savetnika za hemikalije nije dužno da obezbedi pravno lice ili preduzetnik koji isključivo stavlja u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu i snabdevač koji stavlja u promet opasne hemikalije u ukupnoj količini manjoj od 100 kg godišnje, kao i distributer opasnih hemikalija koji se isključivo bavi maloprodajom“.

Protect chem d.o.o. može da Vam pruži sledeće usluge iz oblasti upravljanja hemikalijama:

  1. Stručna podrška u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija;

2. Izrada bezbednosnog lista za hemikalije koja se stavljaju u promet;

3. Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji);

4. Priprema dokumentacije za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea u skladu zakonom.

5. Stručna pomoć u sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije; sprovođenje ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima.

6. Priprema nacrta etiketa za hemikalije i biocidne proizvode.

7. Pomoć pri izveštavanju, evidenciji o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

8. Puna stručna podrška prilikom inspekcijskih nadzora, gde ćemo kao Vaše odgovorno Lice sarađivati sa nadležnim Ministarstvom za zaštitu životne sredine.

9. Priprema dokumentacije za dobijanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa, odnosno korišćenja naročito opasnih hemikalija.

10. Evidencija naročito opasnih hemikalija.

11. Sprovođenje procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;

12. Pomoć pri prometu i korišćenju hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

13. Upravljanje detergentima, izrada bezbednosnih listova, izrada etiketa.

KLASIFIKACIJA

Klasifikacija hemikalije i određenog proizvoda vrši se na osnovu procene njihovih fizičkih i hemijskih svojstava, svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi, svojstava koja utiču na životnu sredinu, kao i utvrđenih kriterijuma za klasifikaciju u određene klase opasnosti.

Obaveze i način klasifikacije definisani su Pravilnikom o klasifikaiji

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik smeše identifikuje relevantne dostupne podatke o samoj smeši ili supstancama koje ona sadrži na osnovu kojih se može utvrditi da li smeša predstavlja fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu u skladu sa kriterijumima.

Proizvođač, dalji korisnik (proizvođač smeše, odnosno pravno lice ili preduzetnik koji supstancu koristi u industrijske ili profesionalne svrhe) i uvoznik koji stavlja u promet hemikalije i određene proizvode (eksplozivne proizvode) ima obavezu da ih klasifikuje na osnovu njihovih opasnih svojstva.

Supstanca se klasifikuje u skladu sa klasifikacijom supstance istog hemijskog sastava iz Spiska klasifikovanih supstanci.

Ako se supstanca ne nalazi na Spisku klasifikovanih supstanci ili nije na tom spisku klasifikovana za sve klase opasnosti i razlike unutar tih klasa, klasifikacija te supstance vrši se na osnovu postojećih podataka o svojstvima te supstance, odnosno na osnovu rezultata novih ispitivanja njenih svojstava i upoređivanjem tih podataka, odnosno rezultata sa utvrđenim kriterijumima za klasifikaciju hemikalije.

BEZBEDNOSNI LIST

Snabdevač je dužan da dostavi bezbednosni list (safety data sheet) kada stavlja u promet opasnu hemikaliju, hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne – bioakumulativne – toksične (u daljem tekstu: PBT) ili veoma perzistentne – veoma bioakumulativne (u daljem tekstu: vPvB) i druge hemikalije koje izazivaju zabrinutost a nalaze se na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja bez naknade, na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi.

Snabdevač je dužan da bezbednosni list dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja na njihov zahtev kada oni nabavljaju smešu koja nije klasifikovana kao opasna, a sadrži:

1) najmanje jednu opasnu supstancu, na osnovu opasnosti koju ta supstanca predstavlja po zdravlje ljudi i životnu sredinu, u količini od najmanje 1% od mase smeše koja nije u gasovitom stanju, odnosno najmanje 0,2% od zapremine smeše u gasovitom stanju;

2) najmanje jednu supstancu, u količini od najmanje 0,1% od mase smeše koja ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB ili druge supstance koje imaju svojstva iz člana 43. stav 3. ovog zakona;

3) supstancu za koju su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnim prostorijama.

Snabdevač nije dužan da bezbednosni list dostavi za opasnu hemikaliju namenjenu opštoj upotrebi ako je za tu hemikaliju dostavljeno dovoljno informacija o bezbednosti, zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine, osim ako to ne zahteva dalji korisnik ili distributer.

Takođe, snabdevač je dužan da bezbednosni list dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja na njihov zahtev kada oni nabavljaju SMEŠU koja nije klasifikovana kao opasna, a sadrži najmanje jednu opasnu supstancu, na osnovu opasnosti koju ta supstanca predstavlja po zdravlje ljudi I životnu sredinu, u količini od najmanje 1% od mase smeše koja nije u gasovitom stanju, odnosno najmanje 0,2% od zapremine smeše u gasovitom stanju; najmanje jednu supstancu, u količini od najmanje 0,1% od mase smeše koja ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB ili druge supstance koje imaju svojstva KIZ; supstancu za koju su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnim prostorijama.

Izgled Bezbednosnog lista definisan je Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista

REGISTAR HEMIKALIJA

U registar hemikalija upisuju se hemikalije koje su uvezene ili proizvedene u količini većoj od 100kg, a svrstane su u neku od carinskih tarifnih oznaka definisanu u Spisku carinskih tarifnih oznaka koji je deo Pravilnika o registru hemikalija..

Podaci se dostavljaju do 31 marta tekuće godine za hemikalije (hemijski element, jedinjenje, smešu) koje su uvezne ili proizvedene i stavljene u promet u prethodnoj godini.

Za hemikalije se dostavlja Prijava o upisu hemikalija, Dosije o hemikaliji i bezbednosni listovi za sve hemikalije.

Za hemikalije koje imaju identično trgovačko ime i identičan hemijski sastav, i to: iste sastojke koje ulaze u sastav hemikalije i isti maseni udeo svakog sastojka u hemikaliji, osim za supstance koje po svojoj prirodi nemaju definisan hemijski sastav, dostavlja se jedan dosije.

Za hemikalije koje se razlikuju u nekom od navedenih elemenata, dostavlja se pojedinačan dosije. Izuzetak je ako se razlike odnose na šarže proizvoda.

Dosije o hemikaliji (u daljem tekstu: Dosije) sadrži sledeće podatke:
1) opšte podatke o hemikaliji;
2) poreklo hemikalije;
3) način korišćenja hemikalije;
4) obeležavanje hemikalije;
5) sastav hemikalije;
6) sadržaj isparljivih organskih jedinjenja

BIOCIDNI PROIZVODI

Biocidni proizvodi se stavljaju u promet u skladu sa odredbama Zakona o biocidnim proizvodima.

Biocidni proizvod stavlja se u promet i koristi ako je:
1) za njega izdato odobrenje za stavljanje u promet;
2) klasifikovan, obeležen, pakovan i ima bezbednosni list, u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima.

Biocidni proizvod se može staviti u promet i ako nije izdato Rešenje o stavljanju u promet ali je upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea.

Biocidni proizvod može da se upiše u Privremenu listu ako je aktivna supstanca u tom biocidnom proizvodu upisana u Listu I – Lista aktivnih supstanci ili Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika ili u Program, osim ako postoji sumnja da taj biocidni proizvod predstavlja neprihvatljiv rizik na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu.

Biocidni proizvod mora biti obeležen u skladu sa aktuelnim propisima za biocidne proizvode.

Zakonom o biocidnim proizvodima su definisane Liste aktivnih supstanci; postupci donošenja akata na osnovu kojih se biocidni proizvodi stavljaju u promet; ograničenja i zabrane stavljanja u promet, korišćenje biocidnih proizvoda; klasifikacija, pakovanje, obeležavanje, reklamiranje i bezbednosni list biocidnog proizvoda; registar biocidnih proizvoda; bezbedno korišćenje biocidnih proizvoda i td.

Protect chem d.o.o vrši pripremu dokumentacije radi upisa biocidnih proizvoda u Privremenu listu, klasifikaciju i izradu bezbednosnih listova, izradu upustava za primenu i etiketa za biocidni proizvod, popunjava Osnovni obrazac o biocidnom proizvodu, predstavlja uvoznika ili proizvođača prilikom inspekcijskog nadzora i vodi propisanu evidenciju o biocidnom proizvodu.

Evidencija o hemikalijama

Evidencija o hemikalijama vodi se za sve hemikalije bez obzira na količinu hemikalije koja je proizvedena ili uvezena i stavljena u promet. Izuzeci su:

biocidni proizvodi, jer je za njih propisan način vođenja evidencije posebnim pravilnikom;
sredstva za zaštitu bilja;
lekovi i medicinska sredstva;
kozmetički proizvodi;
hrana, prehrambeni aditivi i arome;
hrana za životinje i aditivi za tu hranu.

Evidencija se vodi u propisanom obrascu koji sadrži identifikaciju i klasifikaciju hemikalije; od koga je hemikalija kupljena kome je hemikalija prodata; ukupnu količinu koja je prodata potrošačima u toku kalendarske godine.

Evidencija biocidnih proizvoda

Protect chem d.o.o za svoje klijente vodi evidenciju o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, količinama zaliha i količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta, kao i o licima kojima je biocidni proizvod prodat, odnosno ustupljen. Podatke iz evidencije dostavlja Ministarstvu za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Ovu evidenciju čuva u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima najmanje 10 godina.

NAROČITO OPASNE HEMIKALIIJE

Za Naročito opasne hemikalije izdaje se dozvola za obavljanje delatnosti prometa i dozvola za korišćenje ukoliko se mogu svrstati u neku od nevedenih klasa opasnosti.

Klasa opasnosti i kategorija opasnosti

Obaveštenje o opasnosti

Akutna toksičnost, kategorija 1

Н 300

Н 310

Н 330

Akutna toksičnost, kategorija 2

Н 300

Н 310

Н 330

Akutna toksičnost, kategorija 3

Н 301

Н 311

Н 331

Specifična toksičnost za ciljni organ jednokratna izloženost, kategorija 1

Н 370

Specifična toksičnost za ciljni organ višekratna izloženost, kategorija 1

Н 372

Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija ili

Н 340

Karcinogenost, kategorija ili

Н 350

Toksičnost po reprodukciju, kategorijaili

Н 360

Korozivno oštećenje kože, kategorijaili

Н 314

Radi dobijanja dozvole za promet naročito opasnih hemikalija potrebno je dostaviti popunjen Zahtev za dobijanje dozvole. Uz Zahtev se dostavljaju i sledeće informacije:

1) obrazloženje načina čuvanja i korišćenja naročito opasnih hemikalija;
2) bezbednosni listovi naročito opasnih hemikalija koje podnosilac zahteva namerava da koristi;
3) izjava da je obezbeđen prostor za čuvanje naročito opasnih hemikalija;
4) izjava u kojoj se obrazlaže zašto se za planirani način i svrhu korišćenja ne mogu koristiti druge
alternativne hemikalije;
5) dokaz da podnosilac zahteva nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci;
6) dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Za naročito opasne hemikalije vodi se evidencija o prometu u Obrascu 6 propisanom Pravilnikom o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

U evidenciji se navodi datum kada su naročito opasne hemikalije prodate ili ustupljene bez naknade, kao i ime, prezime i potpis lica koje je isporučilo naročito opasne hemikalije.
U evidenciji koju imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa vodi o pravnim licima kojima su
naročito opasne hemikalije prodate ili ustupljene bez naknade, navodi se broj dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija i rok važenja dozvole pravnog lica.
Pored evidencije u pisanoj formi može se voditi evidencija i u elektronskoj formi.

UVOZ I IZVOZ HEMIKALIJA

Uvoz i izvoz hemikalija definisan je Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija.

Postupak prethodnog obaveštenja sprovodi se za:
– hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja;
– hemikalije koje sadrže supstancu sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija, klasifikuju kao opasne;
– proizvode koji sadrže supstancu sa Spiska hemikalija za postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (u daljem tekstu PIC postupak) u neizreagovanom obliku odnosno smešu koja sadrži tu supstancu u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija klasifikuju kao opasni bez obzira na
prisustvo drugih supstanci.

Spisak hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja je sastavni deo Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija. određenih opasnih hemikalija.

Za PIC postupak dostavlja se bezbednosni list za hemikaliju, odnosno proizvod kao i Obrazac sa podacima propisanim za pripremu obaveštenja o izvozu.

Postupak prethodnog obaveštenja ne sprovodi se ako su ispunjeni sledeći uslovi:
– hemikalija se nalazi na spisku Roterdamske konvencije;
– nadležni organ zemlje u koju se hemikalija izvozi dostavio je Sekretarijatu Roterdamske konvencije odgovor u vezi sa uvozom te hemikalije i
– Sekretarijat Roterdamske konvencije dostavio je Agenciji informaciju o tome.
Izuzetak su hemikaloije za koje izričito zahteva nadležni organ zemlje u koju se izvozi.

DETERGENTI

Propisi koji bliže opisuju promet detergenata su Zakon o hemikalijama i Pravilnik o detergentima.

Pravilnikom se propisuju kriterijumi i metode ispitivanja biorazgradljivosti surfaktanta, sadržina tehničkog dosijea o surfaktantu, specifičan način obeležavanja detergenta, sadržaj Liste o sastavu detergenta, podaci iz tog lista koje treba učiniti dostupnim javnosti, kao i ograničenja određenih hemikalija kao sastojaka detergenata, odnosno zabrane stavljanja u promet određenih detergenata.

Etiketa za detergente sadrži elemente obeležavanja koji su u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje supstanci i smeša, vidljivo, neizbrisivo i na srpskom jeziku kao i:
1) naziv i trgovačko ime detergenta;
2) naziv ili zaštićeni znak, puna adresa i telefonski broj pravnog lica odgovornog za stavljanje detergenta u promet;
3) adresa, adrese elektronske pošte i internet prezentacije, kao i telefonski broj iz Liste o sastavu detergenta

4) sastav detrgenta u skladu sa Pravilnikom o detergentima, Prilog 2

5) napomene o doziranju ako je detergent namenjen za opštu upotrebu.

UPRAVLJANJE OTPADOM

U skladu sa Zakonom, upravljanje otpadom organizuje se na način koji ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odgovornost za upravljanje otpadom podeljena je između više subjekata, od proizvođača otpada, preko vlasnika, prevoznika, ovlašćene laboratorije za ispitivanje, operatera postrojenja za tretman…
Radi ispunjenja zakonskih obaveza nudimo stručnu pomoć pri uspostavljanju adekvatnog Sistema upravljanja otpadom i ispunjenju zakonskih obaveza:
– Izradu Plana upravljanja otpadom u skladu sa članom 15. Zakona o upravljanju otpadom,
– Poslove odgovornog lica za upravljanje otpadom,
– Uspostavljanje evidencije DEO,
– Izradu godišnjih izveštaja o otpadu,
– Identifikaciju količina i tokova generisanja otpada,
– Pomoć pri izboru operatera za upravljanje otpadom,
– Edukaciju zaposlenih.

POSEBNI TOKOVI OTPADA

U proizvode koji postaju posebni tokovi otpada spadaju:

  • gume od motornih vozila;

  • proizvodi koji sadrže azbest;

  • baterije ili akumulatori;

  • ulja ( mineralna i sintetička ulja i maziva, kao i sva jestiva ulja);

  • električni i elektronski proizvodi

  • vozilo kategorije M1 ili N1 kao i motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.

Ovi proizvodi podležu obračunu i plaćanju taksi, kao i vođenju dnevnih evidencija i dostavljanja godišnjeg izveštaja. Naknada se obračunava i plaća prilikom prvog stavljanja proizvoda na tržište u skladu sa Uredbom o proizvodima koji postaju posebni tokovi otpada…