Zaštita od požara obuhvata:

1. Poslovi stručnog lica odgovornog za sprovođenje mera ZOP-a (zaštite od požara)
2. Izrada Pravila zaštite od požara, sa planom evakuacije,
3. Program obuke ZOP-a
4. Organizovanje servisiranja PP aparata, merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži za
gašenje požara, nabavka potrebne opreme i sredstava za gašenje požara, sredstava za ličnu zaštitu.
5. Puna stručna podrška prilikom svakog inspekcijskog nadzora u objektu.